Vodohospodářské stavby

Řeky, potoky, bystřiny

 • stavební opevnění: drátokamenné prvky, kamenná dlažba, záhozy, pohozy
 • revitalizace zaniklých, neudržovaných či zdevastovaných nádrží, rybníků, mokřadů 
 • svahování břehů, čištění dna koryta - dřevěné plůtky 
 • opravy spár, trhlin a částečně rozpadlých dlažeb 
 • prořezávky, kácení, mýcení, kosení divokého a nežádoucího porostu

Malé nádrže, rybníky, mokřady 

 • čištění a odbahňování
 • úpravy svahů nádrží 
 • opravy a výstavba výpustí z lomového kamene, betonu aj. (propustky, zatrubnění) 
 • protipovodňové stavby suché, polosuché poldry
 • systémy suchých hrází
 • retenční nádrže