Politika IMS

Politika a cíle IMS 2023 – 2025

číslo dokumentu PC IMS 1/2023 - 2025

Naší strategií je neustále zlepšovat pozici INGPRO IWB, s.r.o. na trhu a dále rozvíjet naši letitou tradici v oboru inženýrských a vodohospodářských staveb. Naší prioritou je spokojenost zákazníků, proto si zakládáme na flexibilitě při plnění jejich požadavků. Cílem je získání vysokého kreditu v širokém povědomí potenciálních i stávajících u zákazníků a udržení jejich přízně.

Pro zvýšení odborné úrovně, konkurenceschopnosti a produktivity práce společnosti je nezbytné provádět veškeré činnosti spojené s předmětem podnikání v kvalitě, která získá plnou spokojenost zákazníků.

Cílenou reklamou, a to zejména účastí na odborných konferencích, seminářích apod., chceme stále vylepšovat image společnosti.

Zároveň jsme si vědomi, že obraz naší společnosti je utvářen nejen prostřednictvím provedených prací, ale rovněž chováním vůči svému okolí, aktivním přístupem k ochraně životnímu prostředí a k dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pro plnění těchto požadavků se v rámci realizace staveb i provozu společnosti budeme řídit následujícími zásadami:

  • dodržovat všechny právní předpisy a další požadavky, kterým společnost podléhá, 
  • zvažovat ekonomickou únosnost použití nejlepších dostupných technologií z hlediska zatěžování životního prostředí a bezpečnosti práce, 
  • realizovat hospodárná opatření v oblasti spotřeby surovin, vzniku a využití odpadů, znečišťování, 
  • předcházet vzniku havarijních situací s možným dopadem na životní prostředí nebo na zdraví pracovníků,
  • motivovat pracovníky k ochraně životního prostředí a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví, především v rámci jejich pracovních povinností, 
  • vytvářet podmínky pro zvyšování úrovně kultury práce a celkové pracovní pohody, 
  • v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce uplatňovat otevřený přístup vůči všem zainteresovaným stranám.

Tento dokument je duchovním majetkem INGPRO IWB, s.r.o. Kopírování a nepovolená distribuce bez souhlasu jednatele společnosti je zakázáno.